• F 部執行長
 • Division F Director
 • 黃鵬堯
  David Huang
 • ACS, CL
 • 0932-818-208
  • F 部課程品質代理執行長
  • Assistant Division F Director Program Quality
 • 江瑞菊
  Rui-Ju Jiang
 • ACB, CL
 • 0972-068-241
  • F 部分會成長代理執行長
  • Assistant Division F Director Club Growth
 • 林琍葳
  Li-Wei Lin
 • CC, CL
 • 0970-613-759
  • F 部行政長
  • Division F Administration Manager
 • 梁芸茜
  Yun Qian Liang
 • CC
 • 0935-122-881


  • F1 區執行長
  • Area F1 Director
 • 曾燕珠
  Yan Zhu Zeng
 • CC, CL
 • 0911-649-287
  • F1 區課程品質代理執行長
  • Assistant Area F1 Director Program Quality
 • 張大友
  Ta-Yu Chang
 • CC
 • 0372-082-3
  • F1 區分會成長代理執行長
  • Assistant Area F1 Director Club Growth
 • 黃俊卿
  Jun Qung Huang
 • 0919-138-404
  • F1 區行政長
  • Area F1 Administration Manager
 • 鐘永辰
  Yong-Chen Zhong
 • 0911-129-244


 • 黃俊卿
  Drinking Huang
 • 0919-138-404
 • 李沛臻
  Pei Zhen Li
 • 0923-638-515
 • Amos Tsai
  Amos Tsai
 • 0987-486-140
 • 何昆澤
  Frank Ho
 • ACB, CL
 • 0986-173-066
 • 林淑湄
  Judy Lin
 • CC
 • 0911-118-875
 • 曾炎鐘
  Yan-Chung Tseng
 • 0919-596-955
 • 徐金蘭
  Chin-Lan Hsu
 • 0936-786-828
 • 劉雨軒
  Yu-Xian Liu
 • ACS, ALB
 • 0936-786-828


  • F2 區執行長
  • Area F2 Director
 • 白淑寬
  shu-kuan pai
 • ACG.ALB
 • 0921-666-301
  • F2 區執行長
  • Area F2 Director
 • 白淑寬
  Shukuan Pai
 • ACG, ALB
 • 0921-666-301
  • F2 區行政長
  • Area F2 Administration Manager
 • 蔡曜同
  Amos Tsai
 • 0987-486-140
 • 陳俊彬
  JYUN BIN CHEN
 • 0972-699-273
 • 李盈嫻
  grace Lee
 • 0952-116-511
 • Lift Shen
 • *
 • 0919-040-521
 • 許芳芬
  Sharing Hsu
 • 0931-075-621
 • 李阿訪
  A FANG LEE
 • 0912-679-050


  • F3 區執行長
  • Area F3 Director
 • 邱錫銘
  King Chiu
 • CL
 • 0980-409-083
  • F3 區課程品質代理執行長
  • Assistant Area F3 Director Program Quality
 • 張斯雲
  Nancy Chang
 • ACB, ALB
 • 0911-757-821
  • F3 區分會成長代理執行長
  • Assistant Area F3 Director Club Growth
 • 陳智豐
  ZHI-FENG CHEN
 • CC, CL
 • 0930-053-795
  • F3 區行政長
  • Area F3 Administration Manager
 • 白俊松
  Jiun Sung Bai
 • 0935-951-688


 • 周麗珠
  Li-Chu Chou
 • CL
 • 0988-377-158
 • 巫澤宇
  TSE-YU WU
 • 0933-508-745
 • 楊清川
  Ching-Chuan Yang
 • 0921-698-683


  • F4 區執行長
  • Area F4 Director
 • 林惠君
  Huichun Lin
 • ACS, ALB
 • 0912-648-248
  • F4 區課程品質代理執行長
  • Assistant Area F4 Director Program Quality
 • 王純勉
  Chun-Mien Wang
 • CC, CL
 • 0972-356-998
  • F4 區分會成長代理執行長
  • Assistant Area F4 Director Club Growth
 • 許家榛
  Chia-Chen Hsu
 • CL
 • 0928-484-638
  • F4 區行政長
  • Area F4 Administration Manager
 • 戴瑞鶯
  Jui Ying Tai
 • CC CL
 • 0982-057-127


 • 賴彥志
  Yen Chih Lai
 • CC, CL
 • 0982-235-049
 • 葉清和
  Ye Chen He
 • 0916-026-015
 • 洪儷綺
  Li Chi Hung
 • CC.CL
 • 0937-619-948
 • 簡幸儀
  Hsing-Yi Chien
 • 吳秀慧
  Una 
 • 0917-090-715
 • 葛淑蘭
  Shu-Lan Ko 
 • DTM
 • 0918-291-949
 • 巫昕穎
  Amy Wu
 • CC
 • 0961-123-158
 • 陳麗文
  Li wen Chen