• F 部執行長
 • Division F Director
 • 陳玉珠
  YU CHU CHEN
 • CL
 • 0937-257-382
  • F 部課程品質執行長
  • Assistant Division F Director Program Quality
 • 林煌家
  Terry Lin
 • ACB, CL
 • 0928-365-135
  • F 部分會成長執行長
  • Assistant Division F Director Club Growth
 • 梁芸茜
  Yun Qian Liang
 • CC
 • 0935-122-881
  • F 部行政長
  • Division F Administration Manager
 • 吳怡瑩
  Judy Wu
 • CC, CL
 • 0985-661-781


  • F1 區執行長
  • Area F1 Director
 • 劉明穎
  James Liu
 • CC, CL
  • F1 區行政長
  • Area F1 Administration Manager
 • 李沛臻
  Pei-Chen Lee
 • 0923-638-515
 • 李沛臻
  peipei Li
 • CC, CL
 • 0923-638-515
 • 高榮利
  Jung-Li KAO
 • 0932-535-628


 • 黃俊卿
  Jung-Qung Huang
 • CC
 • 0919-138-404
 • 張海星
  Teresa Chang
 • DTM
 • 0923-343-551
 • 劉雨軒
  Yu-Xian Liu
 • DTM
 • 0936-786-828
 • 劉錫昌
  Simon Liu
 • CC
 • 0933-194-188


  • F2 區執行長
  • Area F2 Director
 • 蔡曜同
  Amos Tsai
 • 0897-486-140
  • F2 區課程品質執行長
  • Assistant Area F2 Director Program Quality
 • 廖正順
  The Game Liao
 • ACS, CL
 • 0961-131-123
  • F2 區分會成長執行長
  • Assistant Area F2 Director Club Growth
 • 陳俊彬
  JIUNN BIN CHERN
 • 0972-699-273
  • F2 區行政長
  • Area F2 Administration Manager
 • 沈祥立
  Lift Shen
 • 0919-040-521


 • 鄭荔玲
  Li-Ling Cheng
 • 陳乃禎
  NAI CHEN CHEN
 • 0919-506-229
 • 徐榮秋
  JungChiu Hsu
 • A
 • 0939-142-300
 • 劉羿宏
  Yi Hong Liou
 • 0978-632-767
 • 李阿訪
  A-FANG LEE
 • CC
 • 0912-679-050
 • 許芳寶
  Fang-Pao Hsu
 • CC
 • 0917-249-828


  • F3 區執行長
  • Area F3 Director
 • 楊清川
  Ching-Chuan Yang
 • CC, CL
 • 0921-698-683
  • F3 區課程品質執行長
  • Assistant Area F3 Director Program Quality
 • 林淑湄
  Judy Lin
 • CC
 • 0911-118-875
  • F3 區分會成長執行長
  • Assistant Area F3 Director Club Growth
 • 郭品逸
  PIN-YI KUO
 • 0912-589-393
  • F3 區行政長
  • Area F3 Administration Manager
 • 黃鵬堯
  David Huang
 • ACS, CL
 • 0932-818-208


 • 巫澤宇
  Tse-Yu Wu
 • 0933-508-745
 • 陳永翔
  Yung hsiang Chen
 • 0911-661-198
 • 曾炎鐘
  Yan-chung Tseng
 • CC
 • 0919-596-955
 • 王素霞
  Su-Hsia Wang
 • 0919-046-261
 • 白俊松
  Jun sung Pai
 • 0935-951-688
 • 蔡誠意
  Cheng-yi Tsai
 • 0960-280-015


  • F4 區執行長
  • Area F4 Director
 • Yi-Chen Lin
 • CC, CL
  • F4 區課程品質執行長
  • Assistant Area F4 Director Program Quality
 • Hsieh Cheng Hsien
 • CC, CL
  • F4 區分會成長執行長
  • Assistant Area F4 Director Club Growth
 • Amy Wu
 • CC, CL
 • 0961-123-158
  • F4 區行政長
  • Area F4 Administration Manager
 • Michael Lai
 • CC, CL
 • 0982-235-049


 • 葉清和
  cing he ye
 • 0916-026-015
 • 吳秀梅
  show mei wu
 • CC
 • 0972-255-965
 • 簡幸儀
  Cindy Chien
 • CC
 • 陳漢芳
  Han fang Chen
 • CC
 • 0953-201-850
 • 葛淑蘭
  Shu-Lan Ko 
 • DTM
 • 0918-291-949
 • 楊洲燕
  Chou-Yen Yang
 • 0937-747-990
 • 陳麗文
  li wen chen
 • 0928-383-823
 • 黃美玉
  Mei yu Huang
 • 0911-816-289