• F 部執行長
 • Division F Director
 • 蔡曜同
  Amos Tsai
 • 0987-486-140
  • F 部行政長
  • Division F Administration Manager
 • 廖正順
  The Game Liao
 • ACS, CL
 • 0961-131-123
  • F 部分會成長執行長
  • Assistant Division F Director Club Growth
 • 李沛臻
  Peipei Lee
 • CC, CL
 • 0923-638-515


  • F1 區執行長
  • Area F1 Director
 • 蕭鐘玉
  Chung Yu Hsiao
 • DTM
 • 0923-105-880
  • F1 區課程品質執行長
  • Assistant Area F1 Director Program Quality
 • 劉雨軒
  Yu-Xian Liu
 • DTM
 • 0936-786-828
  • F1 區分會成長執行長
  • Assistant Area F1 Director Club Growth
 • 黃俊卿
  DRINKING HUANG
 • ACB, CL
 • 0919-138-404
  • F1 區行政長
  • Area F1 Administration Manager
 • 吳怡瑩
  Judy WU
 • CL, ACB


 • 高榮利
  Jung-Li KAO
 • ACB
 • 0932-535-628
 • 郭家富
  Jeff Kuo
 • 0918-172-630
 • 陳玉珠
  YU CHU CHEN
 • CL
 • 0937-257-382
 • 李沛臻
  Peipei Lee
 • LD2
 • 0923-638-515
 • 劉錫昌
  Simon Liu
 • ACB
 • 0933-194-188
 • 陳君琪
  Chun Chi Chen
 • DL1
 • 0989-224-988


  • F2 區執行長
  • Area F2 Director
 • 沈祥立
  Lift Shen
 • CC
 • 0919-040-521
  • F2 區課程品質執行長
  • Assistant Area F2 Director Program Quality
 • 李阿訪
  A FANG LEE
 • 0912-679-050
  • F2 區分會成長執行長
  • Assistant Area F2 Director Club Growth
 • 陳俊彬
  Jeff CHERN
 • CC
 • 0972-699-273
  • F2 區行政長
  • Area F2 Administration Manager
 • 林年春
  Nelson Lin
 • ACB, CL00
 • 0908-691-100


 • 蔡振安
  Juskey An
 • CC
 • 0928-338-873
 • 陳乃禎
  NAI CHEN CHEN
 • 0919-506-229
 • 劉羿宏
  Yihong Liou
 • 0978-632-767
 • 游碧蓮
  Bilein Yu
 • 0910-571-587
 • 許芳寶
  Fang-Pao Hsu
 • 許莉屏
  Lee-Ping Hsu


  • F3 區執行長
  • Area F3 Director
 • 林淑湄
  Judy Lin
 • CC
 • 0911-118-875
  • F3 區課程品質執行長
  • Assistant Area F3 Director Program Quality
 • 巫澤宇
  Wu TseYu
 • 0933-508-745
  • F3 區分會成長執行長
  • Assistant Area F3 Director Club Growth
 • 徐榮秋
  JungChiu Hsu
 • 0939-142-300
  • F3 區行政長
  • Area F3 Administration Manager
 • 黃鵬堯
  David Huang
 • ACB,CL
 • 0932-818-208


 • 陳永翔
  YONG-XIANG CHEN
 • CL
 • 0911-661-198
 • 石富升
  FU-SHENG SHIH
 • 0928-754-570
 • 王素霞
  SU-HSIA WANG
 • 0909-712-873
 • 張旭輝
  HSU-HUI CHANG
 • 0931-640-186
 • 蔡誠意
  CHENG-YI TSAI
 • 0960-280-015
 • 楊清川
  Ching-Chuan Yang
 • CC
 • 0921-698-683


  • F4 區執行長
  • Area F4 Director
 • 沈昭德
  Chao Te Shen
 • ACB, CL
 • 0928-957-460
  • F4 區課程品質執行長
  • Assistant Area F4 Director Program Quality
 • 傅隆豪
  Long Hao Fu
 • 0968-757-803
  • F4 區分會成長執行長
  • Assistant Area F4 Director Club Growth
 • 陳麗文
  Li wen Chen
 • CC, CL
 • 0928-383-823
  • F4 區行政長
  • Area F4 Administration Manager
 • 簡幸儀
  Cindy Chien
 • CC, CL


 • 吳秀梅
  Show Mei Wu
 • CC, CL
 • 0972-255-965
 • WU
  CING SIAN 
 • PM1
 • 0931-291-153
 • 陳漢芳
  Han Fang Chen
 • CC
 • 蒲美華
  Mei Hua Pu
 • CC, CL
 • 0919-098-058
 • 黃惠玉
  Ellen Huang
 • IP2
 • 0958-290-380
 • 張喜哲
  Jim Chang
 • PM1
 • 0918-825-152
 • 黃美玉
  Mei yu Huang
 • 0911-816-289
 • HO
  HUI CHUAN
 • 0921-710-353